Familienamen in Friesland
Namen specifiek voor een gemeente
Klik op een gemeente hieronder voor gegevens over de namen in die gemeente:
Achtkarspelen
AEngwirden
Ameland
Baarderadeel
Barradeel
Bolsward
Dantumadeel
Dokkum
Doniawerstal
Ferwerderadeel
Franeker
Franekeradeel
Gaasterland
Harlingen
Haskerland
Heerenveen
Hemelumer Oldeferd
Hennaarderadeel
Het Bildt
Hindeloopen
Idaarderadeel
IJlst
Kollumerland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Menaldumadeel
Oostdongeradeel
Ooststellingwerf
Opsterland
Rauwerderhem
Schiermonnikoog
Schoterland
Sloten
Smallingerland
Sneek
Stavoren
Terschelling
Tietjerksteradeel
Utingeradeel
Vlieland
Westdongeradeel
Weststellingwerf
Wonseradeel
Workum
Wymbritseradeel

Terug