Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Ljouwert Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland

Voer een jaar in (tussen 1700 en 1900):

en/of zoekterm (min. 4 tekens!):
(meerdere zoektermen scheiden met spatie, b.v.: Sneek Dokkum)

 

of zoek op datum: Dag: Maand:
Home

1707
13 maartNicolaas Schiere. beroepen van Hallum, schrijver van vele boeken: De Genadenstroom, De Ware godzaligheid, Doctrina Testamentorum, De gekruiste en opgewekte Christus, De Brief van de Galatiërs, doet zijn intree te Bolsward met Ps. 71: 15. 16.
1723
13 maartOctrooi verleend aan Hessel van der Brugh te Leeuwarden voor het maken en verkoopen van eenige nieuwe soorten brandspuiten.
1728
13 maartOctrooi verleend aan Jan Rommerts c.s. op het veer Gorredijk—Leeuwarden.
1733
13 maartHet tractement van W. Loré wegens het aanleggen van den Slaperdijk met 200 gl. verhoogd.
1734
13 maartOnno Zwier v. Haren benoemd tot historieschrijver van Friesland.
1747
13 maartDes avonds dragen de studenten bij fakkellicht baron Stein, gouverneur van den jongen prins van Baden-Durlach, in de Akademiekerk van Franeker ten grave.
1750
13 maartMarden Lammers uit Donkerbroek heeft bij het ophalen der resten van quotisatie, wanneer haar zoon met die van Lysbeth Klases de klok hadden geklipt, en de eerste dooiden executeur en adsistenten gevat was, onder eene groote menigte met stokken, zich tegen het gerecht verzet. Zij ontkent dit, en zegt alleen maar te hebben willen aangeven, dat de kinders St. Thomas als naar gewoonte vierden. Zij is gestraft met 2 jaar tuchthuisstraf.
1750
13 maartDe gilderollen der slagers te Harlingen geapprobeerd.
1756
13 maartVerschenen: Naukeurig voorberigt van de schrikkelijke comeet met een onderzoek of dezelve de aarde hevig schokken of in brand steken zal, met kopergravure. De 5e druk verschijnt 3 maanden later. Verkoop op Jepma-state te W.-Nijkerk, van 41 mispelboomen.
1765
13 maartDe Leeuwarder Courant bevat dit bericht: Onlangs heeft men te Wieuwerd een lijk opgegraven, waarvan men meent volkomen zeeker te zijn, dat het is van Anna Maria Schuurman, welke aldaar 1678 begraven is. Zeldzaam is het, dat het in deszelfs geheele gedaante is gevonden, konnende de leeden, gelijk als van een leevend mensch verbogen worden, en zijnde de kleederen gelijk aan klatergoud, welke aan zeeker klein gewas, bijna als mostertzaad, waarvan de kist vol was, toegeschreven wordt. Verscheidene geleerden, welke het bezigtigd hebben, getuigen eenparig nooit iets dergelijks gezien te hebben.
1771
13 maartJhr. W. A. v. Grovestins te 's-Gravenhage biedt een heerenhuis met koetshuis op 't Heerenveen te huur aan, door den dood van Mevr. Grovestins ontruimd. Gedrukt bij D. Romar te Franeker: De wij se huishouding Gods in de natuur door Prof. F. S. Bock te Koningsbergen. uit het Duitsch vertaald.
1772
13 maartVocaal- en instrumentaal concert op de Stadsschuttersdoele door Meyllon met een violine concerto solo, flachinet solo, violoncel cello solo, en Medofsky met floite traverso concerto solo, waarbij verscheidene Italiaansche aries zullen gezongen worden, begin 6 uur.
1773
13 maartVijversberg te Buitenpost afgebroken, de afbraak waaronder een fraaie hardsteenen gevel te koop.
1779
13 maartOm kinderen van geringe lieden tot den arbeid aan te moedigen en hen tot nuttige leden der maatschappij te maken is in de algemeene vergadering van de Oeconomische Tak besloten jaarlijks in ieder departement aan jongens beneden 12 en meisjes beneden 10 jaar, die den besten draad spinnen, prijzen uit te deelen.
1780
13 maartVerkoop der bibliotheek van Murck van Phelsum, Med. Dr. te Sneek.
1790
13 maartVerschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: De omwenteling of Gedachten op den 8sten Maart, in den trant van J. v. Vondel.
1795
13 maartTe Workum zijn Fransche soldaten en officieren in garnizoen. De vrijheidsboom wordt opgericht voor het stadhuis. Er wordt geroepen: Vive la république Batave! Een toespraak in het Fransch wordt door den commandant der Fransche troepen beantwoord. Daarna wordt door de leden der municipaliteit en Fransche officieren de carmagnole gedanst.
1808
13 maartOverleden Samuel Jean Renaud, leeraar bij de Waalsche gemeente te Leeuwarden, oud 71 jaar. gehuwd met W. B. van Bronkhorst: Zij die zich engageeren in den zeedienst komen in het werfhuis De Botersloep te Harlingen.
1812
13 maartDe prefekt van Friesland maakt bekend, volgens een decisie van den Keizer, dat het bereiden van siroop uit den beetwortel vrij staat en daarvoor geen vergunning noodig is evenals voor de suikerraffinadeurs. Verkocht de pannebakkerij van Fokle Geales te Workum.
1821
13 maartVerkoop van den eek- en zeemtouwmolen de Hoop buiten de Kleine Palen aan de Vaart bij Sneek.
1823
13 maartGeveild de herberg De Gouden Leeuw bij de Sneekerpoort te Leeuwarden, bewoond door Hendrikus Rosenberg. Bij G. IJpma te Franeker ter perse: H. Zschokke, Uitbreiding des Christendoms over den aardbol.
1828
13 maartAanbesteed het bouwen van een school te Hemelum, en het vervloeren der Groote straat te Koudum.
1829
13 maartJ. H. A. Weytingh is conrector der Lat. scholen te Harlingen. Te koop een partij steen van den afgebroken toren te IJlst.
1840
13 maartDe kerk te Makkum zal worden bevloerd, de ingevallen graven zullen worden opgevuld en de gebroken zerken opgeruimd.
1846
13 maartVerschenen bij Holtkamp te Sneek: Leerrede ter gedachtenisviering van zijn 25-jarige evangeliebediening door Ds. D. A. de Groot aldaar.
1848
13 maartHoewel de Staatkundige schokken zeer gevoelig werken op vele spaarbanken, zoodat zij hare betalingen staken, heeft de Leeuwarder spaarbank daaronder niet te lijden.
1851
13 maartVerkoop van het buitengoed Spreeuwenstein, bewoond door Mr. T. Mulier als mede-eigenaar, aan de Sneeker vaart bij Bolsward.
1857
13 maartTerpaarde te koop onder Wijnaldum op zathe en landen bij D. Sijbesma in gebruik.
1862
13 maartIn de Friesche boekwinkels te koop: Albums voor photografieportretten. Een gezelschap Friesche landverhuizers vertrekt van Harlingen naar Rotterdam, om zich in te schepen naar Amerika, „ten spijt van de woelingen die daar heersenen."
1873
13 maartJ. J. Cremer leest te Leeuwarden zijn novelle Oan 't kleine revierke.
1874
13 maartTerpaarde verkrijgbaar te Roordahuizum en te Stiens aan de vaart.
1878
13 maartMultatuli spreekt in de groote zaal van Van der Wielen te Leeuwarden. W. Eekhoff herdenkt zijn 40-jarig jubileum als archivaris van Leeuwarden.
1879
13 maartDe Werkliedenvereeniging Eigen Haard te Joure laat 10 woningen bouwen voor haar leden, huur ƒ 45 gedurende 20 jaar, waarna de woningen het eigendom der vereeniging worden, die ze dan zonder huur aan de bewoners ten gebruike afstaat. De reciteervereeniging De Harmonie te Sloten voert op o.a. In útfenhûzer by de bakker.
1880
13 maartNotaris J. C. Metzlar te Oldeberkoop adverteert in N.A. dat hij als Evangelische niet medewerkt aan het beroep van een modern predikant aldaar.
1881
13 maartOpenb. vergadering te Heerenveen van het A. N, Werkliedenverbond, spreker F. E. L. Urban te Groningen.
1886
13 maartDe Leeuw. Crt. heeft de advertentie: Eeredienst, De evangelist J. v. d. Waals wenscht a.s. Zondag des avonds ten 6 ure in het nieuwe kerklokaal der Apost. gemeente (hoek Singelstraat en Singel) te Leeuwarden te spreken over: De eeredienst der Apost. Kerk. Spreker wenscht met Gods woord te bewijzen, dat de dienst, welke in de herstelde Kerk Gode wordt gebracht, de eenige ware dienst is. Een werk Gods, temidden van dien velerlei eigenwilligen Godsdienst der verschillende afdeelingen door de menschen opgericht. Toegang vrij.
1889
13 maartK. Kater, voorz. van Patrimonium, spreekt te Boornbergum in het lokaal Bethel over: Een stem uit Schoterland. Oefening kweekt kennis te Bartlehiem speelt: Alde Baeije, en It Pikelfleisfet.
1894
13 maartDe 2e heilslegersamenkomst in de Harmonie te Leeuwarden geleid door generaal Booth door 2000 personen bezocht.
1895
13 maartVerschenen: F. Buitenrust Hettema, Starter's Frysk (no. l fen Fryske Bibletheek). Lezing van F. T. Dekker te Veenwoudsterwal over De maatsch. verwarring in Natuur en Schriftuur of de ophanden zijnde vervulling van Openb. 20. meteen de oorlog over Europa (Luc. 21).
1897
13 maartIngezonden stuk in N.A. van den visscher Willem Gaastra te Jutrijp over de visscherij in Friesland.
1898
13 maartVerschenen: De 4 hoofdvormen van het wielrijden, kritisch-hygïënisch toegelicht door D. Tuinstra, arts.